لوموند در مقاله‌ای با عنوان «سالگرد تیره و تار (روی کار آمدن رژیم ایران) در۱۹۷۹»، نوشت: نهادهای انتخابی و غیرانتخابی جمهوری اسلامی دچار انسداد شده اند.

لوموند می افزاید: دیگر هیچ تصمیم مشخصی گرفته نمیشود. تغییر با درد و رنج بسیار همراه و تقریبا غیر ممکن شده است. کشور در وضعیت زنگ زدگی قرار دارد و اقتصاد آن در یک بحران عمیق فرو رفته است.
لوموند افزود: خروج یکجانبه ایالات متحده از آن در ماه مه ۲۰۱۸ و بازگشت تحریمهای آمریکا، مانع تقریبا هر گونه سرمایه گذاری غربی در این کشور شده است. ایران می گوید هیچ نفعی از این توافق نامه عایدش نشده، اما ضمنا نمیخواهد وارد بازی دولت ترامپ که هواداران تغییر رژیم در تهران در آن دست بالا را دارند، شود.