فعالیتهای کانونهای شورشی در شهرهای میهن بمناسبت ۱۹ بهمن

 گراميداشت ۱۹ بهمن در شهرهاي ميهن(تهران ـ تبریزـ اراک ـ قزوین ـ‌ ایلام ـ زاهدان ـ اصفهان ـ سنندج ـ شیرازـ شهر کرد ـ کرمانشاه ـ نورآباد و الشتر ـ کرمانشاه)