روز جمعه ۸ فوریه، هزاران تن از اعضای اپوزسیون اصلی رژیم ایران در پاریس با برگزاری یک تظاهرات و راهپیمایی بزرگ خواهان تغییر رژیم ایران شدند.

این اپوزسیون که مجاهدین خلق نام دارد در غرب با اصطلاح ام ای ک شناخته می شود.

تظاهرات مجاهدین در پاریس

تظاهرات مجاهدین در پاریس