فعالیت‌های کانون‌های شورشی قیام، روشنابخش شبهای تاریک رژیم آخوندی و نوید دهنده فراررسیدن روز رهایی و پیروزی مردم ایران بر آخوندهای دینفروش ضد ایران و ایرانی

 

 

مشهد ۲۰ دیماه