حامیان مقاومت ایران، اشرف نشانها و ایرانیان آزاده در شهرهای استکهلم، یوتوبوری و مالمو سوئد برای اعلام همبستگی خود با اعتراض و تظاهرات کارگران، کشاورزان، معلمان و بازنشستگان و علیه رژیم سرکوبگر آخوندی تظاهرات کردند و فریاد مردم ایران برای سرنگونی این رژیم تروریست را به گوش مردم شهرهای خود رساندند.

یوتوبوری- سوئد

 

 

مالمو- سوئد

استکهلم - سوئد