جمشید جعفرپور عضو مجلس هراسان از شورش عمومی گفت: دشمن دنبال به عصیان کشاندن مردم است.

جمشید جعفرپور نماینده لارستان: ایران اسلامی ما امروز در شرایط ویژه‌تری از همیشه قرارگرفته است تضییقات همه‌جانبه دشمنان خارجی در حوزه اقتصادی و فشار روانی شدید برای ایجاد یأس و سرخوردگی و نهایتاً به عصیان کشاندن مردم موجبات این شرایط ویژه را فراهم آورده. 
باید اعتراف کنیم درزمینهٔ اقتصادی و رفاه عمومی دچار کاستی فراوان گشته‌ایم؛ دشمن با شناسایی این پاشنه آشیل فشار خود را بدین نقطه متمرکز کرده و جنگی اقتصادی را به اجرا گذاشته... امروز جنگ اقتصادی در شهرها، خیابان‌ها، کوچه‌ها و مغازه‌ها جریان دارد .