فعالیت‌های کانون‌های شورشی در نقاط مختلف میهن نوید بخش بهاران آزادی و آبادی میهن و رخت بربستن سیاهی و تباهی آخوندهای ضد ایران و ایرانی از خاک زیباترین وطن