جاده اروميه - ۱۶ آبان ۹۷: فعالیتهای کانونهای شورشی