اشرف نشانها، ایرانیان آزاده ای که هر کجای جهان که باشند، قلبشان برای میهن و مردمشان می طپد، در شهرهای مختلف جهان فریاد دادخواهی مردم ایران را بگوش جهانیان می رسانند و خواست تمامی مردم ایران برای آزادی و رهایی و سرنگونی این رژٰیم ضد ایران و ایرانی را فریاد می زنند.

هموطنان آزاده مان در اسلو پایتخت نروژ و مونترال کانادا در همبستگی با معلمان زندانی و رانندگان دلیر اعتصابی کامیون تظاهرات کردند و با شعارهای خود مردم این کشورها را با ظلم و ستمی که در ایران توسط رژیم آخوندی اعمال می شود، آگاه کردند.

اسلو- نروژ

 

مونترال - کانادا