شنبه - ۲۵ فروردین - سوئد - یوتوبری و بروس - تظاهرات جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران به ویژه اعتراضات کشاروزان و مردم اصفهان

 

یوتوبری

تظاهرات در سوئد - حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران

تظاهرات در سوئد - حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران

تظاهرات در سوئد - حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران

تظاهرات در سوئد - حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران

بروس

تظاهرات در سوئد - حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران

تظاهرات در سوئد - حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران

تظاهرات در سوئد - حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران