یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخوندی اعتراف کرد، ایران تحت حاکمیت آخوندها، مقام نخست مصرف مواد مخدر در جهان را دارد و به همین خاطر نیازر به یک وزیر مبارزه با مواد مخدر دارد.

رسول خضری گفت در حال حاضر تنها ۱۰ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد که ۱۰ درصد از آنان زن هستند.