تظاهرات هواداران مجاهدین خلق ایران و ایرانیان آزاده در مقابل پارلمان نروژ - شنبه ۲۵ فروردین

همبتگی و حمایت از مردم بپاخاسته میهن به ویژه کشاورزان و مردم دلیر اصفهان

تظاهرات در نروژ - همبستگی و حمایت از اعتراضات گسترده کشاورزان و مردم اصفهان