یک کارگزار رژیم به نقش مخرب حاکمیت آخوندی در محیط زیست اعتراف کرد.

معاون حفاظت محیط زیست رژیم گفت: هویت شهر اصفهان به آب وابسته است، اما متأسفانه به دلیل بی توجهی به برخی از مسائل، زاینده رود اکنون «مرده رود» است.
شهردار رژیم در اصفهان هم زاینده رود را مصداق حق بشری دانست و گفت: «‌این رودخانه دستخوش تهدیداتی شده و محیط زیست را به مخاطره انداخته است؛ اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود، ریزدانه ها، تهدیدات ناشی از تالاب گاوخونی و فرونشست زمین می تواند اصفهان که نگین برازنده ایران و بیانگر تاریخ ملتی بزرگ است را به خطر بیندازد.