جمعی از حامیان مقاومت در بروکسل با برگزاری یک تظاهرات در روز شنبه ۲۱ بهمن، در مرکز شهر بروکسل حمایت و همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام کردند.

حمایت و همبستگی با قیام مردم ایران در بلژیک

حمایت و همبستگی با قیام مردم ایران در بلژیک

حمایت و همبستگی با قیام مردم ایران در بلژیک

حمایت و همبستگی با قیام مردم ایران در بلژیک