دیلی استار در شماره روز یکشنبه ۲۲ بهمن خود از جمله نوشت:‌ مبارزین هشدار می دهند رژیم ایران در آستانه غلطیدن به یک جنگ بزرگ قرار دارد، مگر اینکه غرب در حمایت از سرنگونی این رژیم وظایفش را انجام دهد. تهران به جنگ طلبی و خشونت گرایی متهم است که به بحران های رو به رشد در خاورمیانه دامن می زند. تجاوزات خارجی رژیم ایران کانون تظاهرات گسترده و سراسری کشور شده است.

دیلی استار افزود:‌ جامعه بین المللی باید حمایت خود را از تظاهرکنندگان برای سرنگونی این رژیم نشان دهد و یا ریسک برافروخته شدن یک جنگ بزرگ دیگر در خاورمیانه توسط تهران را بپذیرد.

سرنگونی رژیم ایران تأثیر پایداری در ایجاد صلح و آرامش در منطقه خواهد داشت. جنگ و ستیزه جویی رژیم ایران یک منبع عمده نگرانی و تنش در منطقه است که می تواند به یک جنگ بزرگ منجر گردد. اما می توان از آن جلوگیری کرد. سالهای سیاست مماشات دولت های غربی، رژیم ایران را حریص تر کرده است. سرنگونی رژیم ایران و برقراری صلح و دموکراسی در ایران تأثیر پایدار در ایجاد صلح و آرامش در منطقه خواهد داشت....

رژیم ایران از زمان وارد شدن به جنگ سوریه در سال ۲۰۱۱ به عنوان باتلاقی برای رژیم تبدیل شده است؛ زیرا آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت مردم ایران را در آن ریخته اند.
او افزود: "صدور تروریسم و بنیاد گرایی تحت نام اسللام، از جمله جنگ طلبی و مداخلات منطقه ای آن، یک ستون استراتژیک بقای رژیم و پوش سرکوب داخلی است.

تظاهر کنندگان در تظاهرات خود از شعارهایی چون سوریه را رها کن و فکری بحال ما کن استفاده می کنند... آقای قبادی از غرب خواست تا از تظاهرکنندگان حمایت بیشتری کنند. وی به روزنامه دیلی استار گفت: دیوار ترس ترک برداشته است و هیچ چیز حتی دستگیری، قتل و شکنجه نمی تواند مانع پیشرفت تظاهرات برای سرنگونی این رژیم گردد.

مقامهای خود این رژیم بارها و بارها در مورد چالش های فوق العاده ای که رژیم با آن مواجه هستند و چشم انداز های تیره ای که در افق می بینند، صحبت کرده اند. پس از گذشت۳۹ سال از این حاکمیت، رژیم مذهبی هرگز نزدیک تر از این به سرنگونی توسط مردم ایران نبوده است.