به آتش کشیدن بانک ملی نهاوند در میدان ۱۷ شهریور توسط قیام آفرینان