Instagram

دکتر محمد ملکی نخستین رییس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ضد سلطنتی، طی یک پیامی روز دانشجو را به تمام دانشجویان ایران تبریک گفت و آنان را به اتحاد و همبستگی با یکدیگر فراخواند.

دکتر ملکی دانشجویان را به مقاومت در برابر فشارها و محدودیتهای حاکمان و ایستادگی برسر منش و اصالت دانشجویی و مبارزه برای آزادی که دانشجویان را پرچمدار مبارزات اجتماعی می کند فراخواند و تاکید کرد: من امیدوارم که دانشجویان مجددا به منش اصلی دانشجویی بازگردند، از چیزی نترسند و مطمئن باشند که اگر با هم متحد شوند پیروز خواهند شد.