Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

زندانیان زندان گوهردشت کرج روز شنبه شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه در زندان گوهر دشت کرج سر دادند.

بنا به گزارشهای دریافتی، رئیس حفاظت جنایتکار زندان بنام یوسف مردی و افسر جانشین بنام میرزایی و چند تن از پاسدار بندهای زندان به بهانه ی بازرسی به داخل بند ۴ سالن ۱۲ بند زندانیان سیاسی هجوم آوردند و به بهانه بازرسی اقدام به ضرب و شتم زندانی سیاسی رسول حردانی کردند.

این ضرب و شتم باعث اعتراض زندانیان دیگر و فریادها با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه شد.