دولت عربستان اعلام کرد: حمله به تأسیسات نفتی عربستان ادامه حملات تجاوزکارانه‌یی است که از این پیشتر نیز ایستگاههای پمپاژ این شرکت را با اسلحه ساخت رژیم ایران هدف قرار داده است.


برغم انواع واسطه گری و تحلیل و تفسیرها پیرامون مذاکره و معامله بین آمریکا و رژیم، خامنه ای پس از یکماه خفقان و سکوت، اعلام کرد که هیچگونه مذاکره ای، در هیچ سطحی، نه در سفر روحانی به نیویورک و نه در غیر سفر، نه دو جانبه و نه چند جانبه با آمریکا، در کار نخواهد بودتا زمانی که آمریکا تواب شود!

 

وال استریت ژورنال نوشت: مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، رژیم ایران را به‌خاطر حملات هماهنگ شده بر قلب صنعت نفتی عربستان مقصر دانست و گفت آنها حمله‌یی بی‌سابقه را بر تولید نفت جهان انجام دادند.

 

حملات بیسابقه رژیم آخوندی به تأسیسات عظیم نفتی در عربستان و آتشسوزیهای گسترده در یکی از بزرگترین منابع پردازش انرژی جهان و عواقب آن برای حکومت ‌آخوندی، در صدر خبرهای جهان قرار گرفته است.

صفحه1 از5861