ساعت ۵ عصر روز سه شنبه اول اسفند ماه بیش از ۵۰ تن از دراویش گنابادی که روز سه شنبه اول اسفند دستگیر شده بودند با غل و زنجیر و دست بند و پابند همراه با اسکورت توسط یگان ویژه ضد شورش به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

صفحه1 از5474