سخنگوی مجاهدین: پخش پر آب و تاب خبرها، همراه با ابراز نگرانی و حاشا کردن غلیظ، عملکرد همزمان سپاه پاسداران و وزارتخارجه آخوندها، دو روی سکه سیاه ولایت است. خلیفه ارتجاع با اطمینان از اینکه آمریکا جنگ نمیخواهد، چموشی و لگدپرانی میکند.

صفحه1 از5819