موج دستگیری


 اطلاعات و قضاییه جلادان پس از همه لجن‌پراکنی‌ها و سوختن طومارسازی ۸ هزار نفره از خانواده‌ «دلواپسان» و مزدوران «دلتنگ» نظام، در آستانه گردهمایی جهانی مقاومت برای همبستگی با قیام مردم ایران، به دستگیری و صدور احکام زندان برای هواداران و خانواده‌های مجاهدین و امضاءکنندگان بیانیه زندانیان دربند و از بند رسته روی آورده است.

وحشت رژیم از قیام و اعترافهای تکان‌دهنده وزیر بهداشت رژیم


اعترافهای وزیر بهداشت رژیم:‌ گزارش دوستان امنیتی را برای ما می‌آید که مردم از فقر رو به سمت طغیان می‌روند. اقتصاددانان مملکت باید به من ارائه می‌کردند که من چگونه می‌توانم. این مملکت را به‌گونه‌یی اداره کنم که طغیان ناشی از گرسنگی و فقر هم نداشته باشم.

فضیحت قرارداد وطن فروشانه۲۵ساله و جنگ گرگها


در حالی که حکومت آخوندی از انتشار مفاد قرارداد وطن‌فروشانه ۲۵ ساله خود با چین امتناع می‌کند، گزارشهای منتشر شده حاکی از قراردادی وطن فروشانه مبنی بر دادن امتیارات باورنکردنی در رابطه با جزیره کیش و امتیازات کلان اقتصادی در ازای حمایتهای نظامی و منطقه‌ای از سوی چین است.

صفحه1 از5995